Hľadať

Gabionové oporné konštrukcie

Malá vodná elektráreň Šalková

Objednávateľ: Bielostav s.r.o.
Výmera: 1 818,0 m3
Rozsah stavebných prác: Realizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne.

Malá vodná elektráreň Šalková

Zoznam realizovaných projektov