Hľadať

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a poučenie o právach

Kto spracúva Vaše osobné údaje (ďalej len „prevádzkovateľ“):

ROCK-Build s.r.o.
Priemyselná ulica 15303/16 (do 31.12.2018 bolo platné sídlo Majerská cesta 3/3547)
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44037783
Zapísaná v OR OS B. Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 18384/S

Aké osobné údaje spracúvame:

Aby sme si mohli plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti, spracúvame Vaše osobné údaje
v rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko
 • číslo občianskeho preukazu*
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • adresa

(* platí najmä pre subdodávateľov/SZČO, s ktorými má naša spoločnosť uzavretú rámcovú zmluvu o dielo z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti)

Účel spracúvania Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu, za účelom napr.:

 • uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na vystavenie, prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, dodanie tovaru/služby, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie
 • aby sme mohli plniť zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
 • aby sme s vami mohli komunikovať v obchodnom styku
 • aby sme mohli zabezpečiť BOZP školenia a vstup na stavby, ktoré sú predmetom zmluvy

Oprávnený záujem:

Našim oprávneným záujmom, v súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR ), je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech.

Uchovávanie Vašich osobných údajov:

 • Účtovníctvo
  - účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
  - obchodné zmluvy, rámcové zmluvy o dielo sa uchovávajú po dobu 5 rokov (po uplynutí platnosti).
 • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory - dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • Oprávnený záujem - údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa


Na koho sa obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, prípadne nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, alebo si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvam
e nezákonne môžete nám dať o tom vedieť nasledovnými spôsobmi:

 • odoslaním - emailu na adresu rockbuild@rockbuild.sk
 • telefonicky na tel. č.: + 421 48 415 7350
 • máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Forma spracúvania Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov:

Pre bezpečnosť Vašich osobných údajov sme prijali určité technické a organizačné opatrenia. Vaše osobné údaje sú uložené výlučne na našom serveri, ktorý sa nachádza v chránenom priestore. Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami.

Poučenie o Vašich právach

každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo:

 • na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 • na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 • na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
- o už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
- o odvoláte svoj súhlas;
- o namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
- o spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
- o osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

 • na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak:
o nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dovtedy kým neoveríme ich správnosť;
o spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
o Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
o namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až dovtedy kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi. 

 • na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 • na namietanie

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
- o na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
- o z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
- o vytvárania zákazníckeho profilu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia 25. 5. 2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našej webovej stránke.
Všetky práva si môžete uplatniť odoslaním vyplneného formuláru „Žiadosť na výkon práva dotknutých osôb“ na adresu Prevádzkovateľa uvedenej v záhlaví alebo na e-mailovej adrese rockbuild@rockbuild.sk. Formulár sa nachádza na našej webovej stránke v časti „O nás“, „Dokumenty“ alebo v textovej forme v sídle prevádzkovateľa. Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku Vás budeme informovať spôsobom akým ste žiadosť podali.


Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov pri monitorovaní priestoru kamerovým systémom so záznamom

Prevádzkovateľom kamerového systému so záznamom je spoločnosť: ROCK – Build s.r.o., IČO: 44 037 783, so sídlom Priemyselná ulica 15303/16, 974 01 Banská Bystrica. Prevádzkovateľ nemá povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu.

Účelom monitorovania je ochrana majetku prevádzkovateľa, ochrana života a zdravia osôb, ktoré sa v objekte pohybujú. Právnym základom monitorovania, čl. 6 ods. 1 písm. f)  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“), je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ, prípadne subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Kamerové záznamy sú uchovávané spravidla po dobu 72 hodín (výnimky viď. tabuľka nižšie). Následne sú záznamy likvidované.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania: Nevykonáva sa

Poučenie o právach dotknutých osôb: Osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú ("dotknutá osoba") má právo kedykoľvek požadovať prístup k  osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ak už neexistuje dôvod, pre ktorý by sa mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovávaním osobných údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V prípade uplatnenia práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, prevádzkovateľ nesme ďalej spracúvať takéto osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

 •  nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
 •  dôvod na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môže tak urobiť prostredníctvom formuláru „Žiadosť na výkon práva dotknutých osôb“ na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v záhlaví alebo na e-mailovej adrese rockbuild@rockbuild.sk.

Formulár „Žiadosť na výkon práva dotknutých osôb“  je k dispozícii na webovej stráne prevádzkovateľa alebo v tlačenej forme v sídle spoločnosti .

Odpovede na prijaté žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne s výnimkou zjavne neopodstatnenej a neprimeranej žiadosti, prípadne opakovanej žiadosti (ďalej len „neopodstatnená žiadosť“). Prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s vybavovaním neopodstatnenej žiadosti alebo má právo odmietnuť na základe neopodstatnenej žiadosti konať.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.rockbuild.sk/ochrana-osobnych-udajov osobných údajov.
V neelektronickej podobe sú informácie k dispozícii pri vstupných dverách do administratívnej budovy prevádzkovateľa.

V tabuľke nižšie sú uvedené podrobnosti spracúvania záznamov dotknutej osoby kamerovým systémom prevádzkovateľa:

Dotknuté osoby

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Doba spracúvania

Príjemcovia

FO zaznamenaná na zázname z kamerového systému

Monitorovanie areálu a priestorov administratívnej budovy prevádzkovateľa pre zaistenie bezpečnosti a ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti, života a zdravia dotknutých osôb

Oprávnený záujem (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)

Bezpečnosť a ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti, života a zdravia dotknutých osôb

72 hodín odo dňa vyhotovenia záznamu

prevádzkovateľ

FO zaznamenaná na zázname z kamerového systému, ktorá je účastníkom poistnej udalosti alebo inej podobnej udalosti

Uplatňovanie majetkových nárokov prevádzkovateľa

Oprávnený záujem (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)

Nahlasovanie a likvidácia poistnej udalosti alebo nej podobnej  udalosti, uplatnenie prípadných nárokov na náhradu škody

10 rokov od nahlásenia poistnej udalosti alebo inej udalosti pokiaľ záznam bude použitý v rámci riešenia poistnej, resp. obdobnej udalosti

Poisťovne , vrátane subjektov poskytujúcich služby podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobný údajov vyplýva zo zákona

FO zaznamenaná kamerovým systémom, ktorej záznam bol poskytnutý subjektom, ktorým to vplýva zo zákona

Poskytovanie záznamov subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona, na základe ich požiadavky

Zákonná povinnosť (podľa čl. 6 ods. 1 písm. c, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)

vyplývajúca napr. z Trestného zákona, Trestného poriadku, Správneho poriadku a pod.

30 dní od poskytnutia záznamu na základe písomnej žiadosti, ktorá bude uchovávaná 10 rokov

Subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona

FO uplatňujúca práva dotknutej osoby podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov

Riešenie požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv

Zákonná povinnosť (podľa čl. 6 ods. 1 písm. c, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

5 rokov od poskytnutia anonymizovaného záznamu dotknutej osobe, v rámci riešenie požiadaviek dotknutých osôb pri výkone práv

Dotknutá osoba uplatňujúca svoje práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, Úrad na ochranu osobných údajov SR a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona