Spoločnosť ROCK-Build s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Hľadať

Ochrana osobných údajov

Kto spracováva Vaše osobné údaje (ďalej len „prevádzkovateľ“):

ROCK-Build s.r.o.
Priemyselná ulica 15303/16 (do 31.12.2018 bolo platné sídlo Majerská cesta 3/3547)
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44037783
Zapísaná v OR OS B. Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 18384/S

Aké osobné údaje spracúvame:

Aby sme si mohli plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko
 • číslo občianskeho preukazu*
 • dátum narodenia*
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • adresa

(* platí najmä pre subdodávateľov/SZČO, s ktorými má naša spoločnosť uzavretú rámcovú zmluvu o dielo z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti)

Účel spracúvania Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu, za účelom napr.:

 • uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na vystavenie, prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, dodanie tovaru/služby, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie
 • aby sme mohli plniť zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
 • aby sme s vami mohli komunikovať v obchodnom styku
 • aby sme mohli zabezpečiť BOZP školenia a vstup na stavby, ktoré sú predmetom zmluvy

Oprávnený záujem:

Našim oprávneným záujmom, v súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR ), je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech.

Uchovávanie Vašich osobných údajov:

 • Účtovníctvo
  - účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
  - obchodné zmluvy, rámcové zmluvy o dielo sa uchovávajú po dobu 5 rokov (po uplynutí platnosti).
 • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory - dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • Oprávnený záujem - údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa

Na koho sa obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, prípadne nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, alebo si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne môžete nám dať o tom vedieť nasledovnými spôsobmi:

 • odoslaním - emailu na adresu rockbuild@rockbuild.sk
 • telefonicky na tel. č.: +421 48 415 7350
 • máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Forma spracúvania Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov:

Pre bezpečnosť Vašich osobných údajov sme prijali určité technické a organizačné opatrenia. Vaše osobné údaje sú uložené výlučne na našom serveri, ktorý sa nachádza v chránenom priestore. Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami.

Poučenie o Vašich právach

každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo:

 • na prístup k údajom
  Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
 • na opravu
  Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
 • na vymazanie
  Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
  - už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
  - odvoláte svoj súhlas;
  - namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
  - spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
  - osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • na obmedzenie spracúvania
  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak:
  - nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dovtedy kým neoveríme ich správnosť;
  - spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
  - Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
  - namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až dovtedy kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.
 • na prenosnosť údajov
  Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
 • na namietanie
  Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
  - na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
  - z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
  - vytvárania zákazníckeho profilu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našej webovej stránke.

Všetky práva si môžete uplatniť odoslaním e-mailu na adresu rockbuild@rockbuild.sk. Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku Vás budeme informovať spôsobom akým ste žiadosť podali.