Hľadať

Prírodný kameň ANDEZIT

Dodávka obkladového lomového kameňa SO 280, R1, 4. úsek obchvat BB

Objednávateľ: Prefa Bytča Hrabové
Výmera: 5000m²
Rozsah stavebných prác: V rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1 boli na spevnenie brehov potoka Starohorka navrhnuté prefabrikované betónové panely s pohľadovou stranou obloženou lomovým kameňom. Použitý bol bkladový kameň hrúbky 3 – 5cm.


Zoznam realizovaných projektov