Hľadať

Priemyselné pancierové podlahy

Tento druh podlahy nachádza uplatnenie všade tam, kde je hlavnou požiadavkou na podlahu vysoká zaťažiteľnosť a mechanická odolnosť povrchu. Sú to napríklad podlahy vo výrobných halách a skladových priestoroch.

Princípom fungovania priemyselnej pancierovej podlahy je vytvorenie nosnej, väčšinou vystuženej, betónovej dosky ktorej povrch je zušľachtený pridaním vsypu a následným strojným hladením až do dosiahnutia vysokého stupňa vyhladenia, vyleštenia a tým uzavretia a vytvrdnutia povrchu. Odtiaľ pochádza tradične používaný názov „pancierová podlaha". Pancierová priemyselná podlaha musí spĺňať statické požiadavky z hľadiska únosnosti podložia a zaťažení, ktorým je vystavená. Taktiež musí vytvára ťmechanicky odolný povrch odolný voči opotrebeniu, obrusu, nárazom a pod. Vystuženie priemyselných podláh sa realizuje buď tradičnou sieťovou betonárskou výstužou, alebo rozptýlenou oceľovou výstužou, tzv. drátkami.

Naša spoločnosť Vám ochotne pomôže pri návrhu podlahovej konštrukcie ako celku – od podložia až po správnu voľbu nášľapnej vrstvy. Vypracujeme Vám statický návrh podlahovej konštrukcie, garantovaný autorizovanou osobou v obore statiky stavieb. Pri komplexnom návrhu podlahy vychádzame z odporúčaní a metodiky uvedenej v technologickom predpise TR 34.


Realizujeme rozličné kombinácie konštrukcii podláh a povrchových úprav. Pre lepšiu orientáciu medzi jednotlivými systémami uvádzame rozdelenie podláh podľa viacerých kritérii:

Cementobetónové kryty (CB) – vonkajšie podlahy

Cementobetónové kryty sú betónové konštrukcie určené primárne na pojazd automobilmi – diaľnice, rýchlostné cesty, miestne komunikácie, parkovacie, manipulačné a odstavné plochy. Ich najväčšiu výhodou oproti asfaltovým povrchom je ich výrazne vyššia tuhosť a odolnosť voči teplotnýma mechanickým vplyvom.

Konštrukčne sú vytvorené z podkladnej vrstvy, ktoré musí spĺňať požiadavkyna únosnosť z vrchnej vrstvy vytvorenej z tzv. cementobetónového krytu (podľa triedy označovaných ako CBL, CBI, CBII, CBIII). Na realizáciu cementobetónových krytov sa používajú špeciálne betóny, ktoré saoproti obyčajným betónom vyznačujú odolnosťou voči mrazu a posypovým soliam.

Na povrchu cementobetónového krytu sa vytvára protišmykový povrch (tzv. styráž)aby sa zvýšilo trenie medzi pneumatikou a povrchom vozovky a dosiahla sa tak vyššia bezpečnosť a účinnosť pri brzdení. Detailné požiadavky na návrh a realizáciu cementobetónových krytov súuvedené v norme STN 73 6123.


Tenkovrstvové podlahy – syntetické acementové

Účelom realizácie tenkovrstvových podláh je vytvoriť napovrchu nosnej betónovej podlahy tenkú ušľachtilú povrchovú vrstvu so špecifickými požiadavkami. Týmito požiadavkami môžu byť napr. požiadavka na chemickú odolnosť, nepriepustnosť pre kvapaliny, čistiteľnosť, estetický vzhľad, farebnosť či iné. Tenkovrstvové podlahy sú vytvárané z materiálov na báze liatej syntetickej živice (epoxidové, polyuretánové a polyuretáncementové) alebo na bázec ementov.

Hrúbka vytvorenej vrstvy sa pohybuje od 0,3 mm do 10 mm pri syntetických podlhách, príp. od 1 mm do 30 mm pri samonivelačných stierkach na báze cementov.


Epoxidové podlahy

Vytvorenie mechanicky odolnej, tuhej povrchovej vrstvys rôznou farebnosťou, vysokým leskom, chemickou odolnosťou a výbornou čistiteľnosťou

Použitie
Vo výrobných prvádzkach, na parkovacích plochách, v reprezentatívnych priestoroch.


Polyuretánové podlahy

Vynikajúce z hľadiska pružnosti vytvorenej vrstvy, jej čistiteľnostia chemickej odolnosti.

Použitie
Parkovacie domy, obchodné prevádzky, interiéry domov.


Špeciálne polyuretáncementové podlahy

Materiály na báze polyuretánov s pridaním cementovejzložky vynikajú z hľadiska mechanickej odolnosti, odolnosti voči nárazom, chemickej odolnosti, odolnosti voči teplotným šokom, čistiteľnosti a požiadavkámna hygienu a údržbu.

Použitie
Potravinársky priemysel, vinárske závody, pivovary, farmaceutický priemysel.


Cementové samonivelačné stierky

Materiály na báze cementov s vysokou roztekavosťou umožnujúce vyrovnanie nerovného podkladu a zároveň vytvorenie finálnej mechanicky odolnej povrchovej vrstvy v hrúbkach od 1mm do 30 mm.

Použitie
Rekonštrukcie existujúcich podláh s nevyhovujúcim povrchom.


Brúsenie priemyselnej podlahy

Videoinštruktáž brúsenia znehodnotenej priemyselnej podlahy