Hľadať

Injektáže betónových konštrukcií

Injektovanie betónových konštrukcii sa dostáva k slovu všade tam, kde primárne hydroizolačné ochranné systémy realizované v priebehu výstavby samotnej betónovej konštrukcie (fólie, kryštalické prímesi do betónu, hydroizolačné nátery, stierky, napučiavacie pásy a pod.) z nejakého dôvodu zlyhali alebo kde došlo k vzniku neriadených trhlín v betónovej konštrukcii čím prichádza oceľová výstuž do styku so vzdušnou vlhkosťou a nastáva je korózia a postupná pozvoľná degradácia. Toto zlyhanie je najčastejšie dôsledkom zlého projekčného návrhu, nekvalitnej realizácie alebo kombináciou oboch týchto faktorov.

Injektáž betónových konštrukcii je vhodné použiť tiež tam, kde došlo k vzniku hĺbkových trhlín v betóne a tieto trhliny je možné identifikovať na povrchu konštrukcie.

Pred samotnou injektážou je nutné vykonať diagnostiku konštrukcie, ktorej cieľom je určiť príčiny a charakter priesakov. Voľba spôsobu injektáže a použitého materiálu je závislá od povahy trhliny a množstva presakujúcej vody. Podľa materiálovej bázy a účelu použitia sa rozdeľujú injektážne materiály na 5 hlavných skupín:

  • Polyuretánové gely a peny reagujúce s vodou – dočasné utesnenie väčších priesakov
  • Polyuretánové živice – trvalé elastické utesnenie trhlín bez statickej funkcie
  • Epoxidové živice – trvalé utesnenie statických trhlín so spevňujúcim účinkom na trhlinu
  • Mikrocementov – trvalé utesnenie statických trhlín so spevňujúcim účinkom na trhlinu
  • Polyakrylátové žvice a gely – trvalé elastické utesnenie trhlín bez statickej funkcie

Injektáže / Injektáže - foto
Injektáže / Injektáže - foto
Injektáže / Injektáže - foto
Injektáže / Injektáže - foto