REKLAMAČNÝ PORIADOK - predaj gabionového materiálu

Reklamačný poriadok spoločnosti ROCK-Build s.r.o. so sídlom:
Priemyselná ulica 15303/16 
974 01  Banská Bystrica 

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej iba „Občiansky zákonník“),zákonom č. 250/2007 Z. z.   o ochrane spotrebiteľa v platnomznení a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúcim je spoločnosť ROCK-Build s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka číslo: 18384/S, IČO: 44 037783, DIČ: 2022576182, IČ DPH: SK2022576182 (ďalej „Predávajúci“). Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád tovaru v zmysle objednávky.

Zodpovednosť predávajúceho za vady predaného tovaru 
Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. 

Povinnosti kupujúceho pri kúpe tovaru
Kupujúci má právo neprevziať tovar, pokiaľ je: a) iného typu alebo b) v rozpore s objednávkou prípadne uzavretou kúpnou zmluvou. Kupujúci má právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu predal tovar v súlade s dohodnutými podmienkami v objednávke prípadne v zmluve, a to výmenou tovaru. Ak nie je takýto postup možný, kupujúci má právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených nižšie.

Rozsah zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru
Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov. Záručná doba na tovar začína plynúť od dátumu prevzatia Kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe. 

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie) 
Reklamáciu môže kupujúci uplatniť priamo v sídle spoločnosti ROCK-Build s.r.o., Priemyselná ulica 15303/16, 974 01  Banská Bystrica. 
Zodpovedná osoba: Ing. Michal Vašík, kontakt: +421 948 302 243. 
Pri predkladaní tovaru na reklamáciu: a) je potrebné dôveryhodným spôsobom doložiť, že tovar bol zakúpený od Predávajúceho. Dôveryhodným dokladom je originál dokladu o zakúpení tovaru, b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, atď.). Kupujúci má právo uplatniť u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Záruka nebude uznaná v prípade: bežného opotrebenia tovaru, nadmerného mechanického opotrebenia tovaru, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou, používania tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v  ktorom sa tovar bežne používa, vád tovaru spôsobených vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom a pod., zásahu do tovaru neoprávnenou osobou (úpravy), mechanického poškodenia, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním pri obvyklom používaní – napr. prerezaním, poškodenie neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškodením tovaru a pod. poškodenia v dôsledku živelnej pohromy, poškodenia spôsobeného nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, poškodenia v dôsledku použitia tovaru k inému účelu ako k takému na aký je tovar určený, vád spôsobených nevhodným skladovaním, uplynutia záručnej doby tovaru. 

Spôsob vybavenia reklamácie
Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru. Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od objednávky prípadne kúpnej zmluvy odstúpiť (vrátenie peňazí). V prípade neodstrániteľnej vady tovaru, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny. Ak má tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. Pri použitom tovare Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri  tovaroch predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, je považovaná za vadu veci, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli: a) dohodnuté v kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť Predávajúceho. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od objednávky prípadne zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od objednávky prípadne kúpnej zmluvy (vrátenie kúpnej ceny), je kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu všetko,čo podľa objednávky prípadne zmluvy dostal. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3)pracovných dní. Reklamácia musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu, najneskôrvšak do 30 dní odo dňa reklamácie.

Náklady reklamácie
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté s riešením tejto reklamácie. V prípade, že dôjde k vade tovaru v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej závady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný tovaru novým,alebo po dohode tovarom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu. Tento reklamačný poriadok je platný od 01.07.2019
Vypracoval: Ing. Michal Vašík, obchodný riaditeľ pre gabionové konštrukcie